slajd
OFERTA


Programy rozwojowe wg autorskiej metody Experum HR – „Modelowania Kompetencji” zakładają dostosowanie działań do aktualnych potrzeb Klienta. Służą one dostarczeniu wiedzy, ćwiczeniu umiejętności adekwatnych do obserwowanych luk kompetencyjnych oraz pracy nad postawami oraz motywacją uczestników.

Proponowana przez nas oferta zakłada budowę sprofilowanego programu rozwojowego adekwatnego do rzeczywistych potrzeb Klienta. Dane do przygotowania programu rozwojowego są pozyskane m.in.
z następujących źródeł:

Podczas programu monitorowane są próby wdrażania w swojej pracy zdobytych umiejętności. Pożądane zachowania są również wzmacniane poprzez indywidualną opiekę trenera do czasu zakotwiczenia nowych umiejętności.                                                     

 

Rozwój

Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji o potrzebach rozwojowych zostaje przygotowany precyzyjny program działań rozwojowych uwzględniający obszary kompetencyjne do uzupełnienia oraz specyfikę percepcji osób, którym jest dedykowany.

Realizacja działań rozwojowych odbywa się w oparciu o autorską, innowacyjną metodę „Modelowania Kompetencji”. Metoda ta zakłada stymulowanie Uczestników w czterech obszarach definiujących kompetencje (wg L.S. Spencer):

Szerokie bodźcowanie Uczestników w tych obszarach gwarantuje uzyskanie stosunkowo szybkich i trwałych zmian oczekiwanych zachowań. Osiągamy to stosując trzy komplementarne formy oddziaływania na Uczestników: Grupowe Sesje Rozwojowe (GSR), Indywidualne Sesje Rozwojowe (ISR) oraz Warsztat Integrujący (WI).

 

Grupowe Sesje Rozwojowe (GSR)

Celem sesji jest analiza posiadanych doświadczeń, dostarczenie potrzebnej wiedzy i umiejętności, przetrenowanie ich w warunkach warsztatowych oraz zaplanowanie działań w sytuacji rzeczywistej (cykl Kolba).

Zakres dostarczanej wiedzy i umiejętności uwzględnia zlokalizowane wcześniej luki kompetencyjne. Podczas pracy trenerzy stosują różnorodne formy pracy mające na celu zdywersyfikowanie bodźców wywołujących zmianę zachowań u uczestników. Każdy element wiedzy jest ćwiczony (scenki, symulacje, gry, ćwiczenia) i analizowany indywidualnie oraz w grupach. Stosujemy zróżnicowane oddziaływanie na grupę m.in. z zastosowaniem technik prowokatywnych zmierzających do wywołania silnej autorefleksji. Ćwiczenia w parach i grupach, scenki z użyciem kamery, gry, dyskusje moderowane, case study, ćwiczenia integrujące - modelujące wzorce współpracy.

Sposoby pracy są dobierane do potrzeb i oczekiwań grupy, tak by stworzyć optymalne warunki do doświadczania, refleksji i ćwiczenia nowych umiejętności. Dzięki temu uczestnicy mogą uświadomić sobie i przeanalizować dotychczasowe sposoby działania, przećwiczyć  nowe umiejętności i w końcu, odczuć korzyści z wprowadzania nowych zachowań.

Warsztatowy charakter Grupowych Sesji Rozwojowych jest też okazją do dzielenia się doświadczeniem
i inspirowania się wzajemnie przez uczestników.

Optymalny czas na realizację jednej Grupowej Sesji Rozwojowej poświęconej jednej kompetencji,
to dwudniowa sesja (2 x 8 godz.) zrealizowana poza firmą.

 

Indywidualne Sesje Rozwojowe (ISR)

Podczas sesji uczestnik wspólnie z trenerem, zajmuje się najistotniejszymi problemami na jakie napotyka w swojej pracy Uczestnik. Indywidualne sesje mają na celu wspieranie uczestników, ale także dbanie
o ich poziom motywacji do zmian i monitorowanie efektów wzmacniania swoich kompetencji. Spotkania są prowadzone metodami coachingowymi i/lub mentoringowymi w zależności od specyfiki percepcji uczestnika i jego potrzeb. Niezależnie, pomiędzy sesjami indywidualnymi, strony pozostają w kontakcie telefoniczno-mailowym.

Ilość planowanych Indywidualnych Sesji Rozwojowych jest ustalona po szczegółowym określeniu celów rozwojowych dla Uczestników.

 

Warsztat Integrujący (WI) 

Niezależnie  elementem programu rozwojowego, jest Warsztat Integrujący (WI), który pomaga „zsynchronizować” wszystkich Uczestników oraz ich przełożonych. WI składa się z elementów team buildingu (np. gra terenowa „Poszukiwania Srebrnego Pociągu” oraz zestaw treningów integrujących) mających na celu integrację Uczestników wykorzystując sytuacje pozazawodowe. Drugim elementem jest praca koncepcyjna na rzecz doskonalenia współpracy i zaangażowania w oparciu np. o metodę Open Space Technology.

Efektami Warsztatu Integrującego jest wzmocnienie więzi pomiędzy Uczestnikami, zaangażowania, współpracy, czy wzrost otwartości na komunikację relacyjną oraz wzmocnienie wzajemnego zaufania.

Optymalny czas na realizację Warsztatu Integrującego to dwudniowa sesja (2 x 8 godz.) zrealizowana poza firmą.

STRONA GŁÓWNA

OFERTA

FIRMA

WSPÓŁPRACUJEMY

KONTAKT

Wszelkie prawa zastrzeżone © Experum Human Resources arrow